Pressmeddelande 2018-08-30: Brist på likvärdighet i skolan oroar alla partier

Partiernas syn på hur man når en likvärdig skola

Nätverket för en likvärdig skola har genomfört en enkät till de riksdagspartierna och Feministiskt Initiativ samt till riksdagskandidater.

Partiernas svar visar att:

Samtliga partier är oroade över den försämrade likvärdigheten i den svenska skolan.

Sedan råder stora skillnad i vilka åtgärder som de politiska partierna vill se för att öka likvärdigheten:

S, V och Fi vill reformera skolpengen, låta kommunerna bestämma över etablering av nya friskolor och begränsa aktiebolags möjlighet att bedriva skolverksamhet. Allianspartierna motsätter sig dessa ändringar och MP intar en mellanställning.

S, V och Fi vill gå ifrån kötid som urvalskriterium för fristående skolor. MP,  L, M och C vill korta tiden barnen ska kunna stå i  kö till en skola och KD vill ha kvar nuvarande ordning.

Partiernas svar på flervalsfrågorna:
Tabell ur rapporten.

För SD finns bara svar från riksdagskandidaterna. De har i stort sett samma syn på reformförslagen som kandidaterna från M och KD, men fler bland SD:s kandidaterna vill reformera skolpengssystemet.

Det förslag som borde vara lättast att få igenom

Nätverket för en Likvärdig skola konstaterar att det blir svårt att få igenom reformer som ökar likvärdigheten, men att några förslag ändå är lättare att få stöd för än andra. Det gäller framför allt möjligheten att reformera villkoren för kötid som urvalskriterium för fristående grundskolor och i viss mån en reformering av skolpengssystemet.

Fakta om enkäten

Enkäten består av sju påståenden att ta ställning samt plats för kommentarer och egna förslag för att öka likvärdigheten i grundskolan. Partierna och kandidaterna fick samma enkät.

  • Samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna har besvarat enkäten.
  • 187 av 453 tillfrågade riksdagskandidater har besvarat enkäten. Rapporten redovisar partiernas och kandidaternas 200 kommentarer och 117 svar på vilka andra reformer som skulle kunna främja en ökad likvärdighet i grundskolan, samt en analys av dessa.

Fakta om Nätverket för en likvärdig skola

Nätverket är en sammanslutning av skolforskare, skoldebattörer, lärare och rektorer som verkar för en mer likvärdig skola. För mer information se: http://likvardigskola.nu

Rapporten: ”Steg mot en likvärdig skola” (2018).

http://likvardigskola.nu/wp-content/uploads/2018/08/Rapport-Steg-mot-en-likvärdig-skola-30-aug-2018.pdf

Debattinlägg idag i Dagens Samhälle En likvärdig skola kräver politiskt samförstånd

 https://www.dagenssamhalle.se/debatt/en-likvardig-skola-kraver-politiskt-samforstand-23583

För frågor om rapporten kontakta:

Boel Vallgårda:                          boel.vallgarda[at]gmail.com
Johan Enfeldt:                           johan.enfeldt[at]gmail.com
Mats Wingborg:                      mats.wingborg[at]gmail.com