Dags att nominera till skolans likvärdighetspris

I Grundlagen står det att det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. (Svensk författningssamling 1974:152 1 kap. paragraf 2.)

I Skollagen står det att alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. Skollagen säger också att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Dessutom ska skolan sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (Skollagen 1 kap. paragraferna 4, 8 och 9.)

Trots dessa lagstadgade skyldigheter går utvecklingen åt fel håll när det gäller jämlikhet, delaktighet och likvärdighet. Skillnaderna mellan skolor och elever ökar för varje år och alla barns rätt tas inte till vara.
Många kommuner runt om i landet arbetar med att försöka vända på utvecklingen. Det görs många goda insatser med syftet att få en mer likvärdig skola. Dessa insatser vill Nätverket för en likvärdig skola uppmärksamma genom att utse en kommun som arbetat med att stärka likvärdigheten i grundskolan på ett föredömligt sätt.

Den kommun som får Skolans likvärdighetspris kan till exempel ha arbetat med:

  • En medveten styrning av skolans organisation och resurser för att motverka skolsegregation.
  • Stöd och utbildningsinsatser för skolledare och lärare som arbetar i utsatta områden och skolor,
  • Metoder för att säkra att erfarna lärare arbetar i alla kommunens skolor.
  • En verksamhet som fångar upp elever som inte går i skolan.
  • Ett riktat stöd för att alla ska klara grund- och gymnasieskolan.
  • Satsningar på elevhälsan och samarbetet med hemmen.
  • Eller på annat sätt stöder en likvärdig skola.

Skolans likvärdighetspris är ingen rankning och ingen tävling, Nätverket för en likvärdig skola utser den kommun som ska få utmärkelsen. Priset är i första hand äran att bli utsedd. Dessutom kommer Nätverket för en likvärdig skola att arrangera ett seminarium kring likvärdigheten i skolan tillsammans med den utsedda kommunen.

Alla kan nominera till Skolans likvärdighetspris. Politiker, tjänstemän, skolledare, lärare, elever och föräldrar, alla kan nominera. Skicka din nominering till Jan-Åke Fält. E-post: janakefalt[at]outlook.com.

Vi vill ha nomineringarna senast den 6 september 2019.

Information om Nätverket för en likvärdig skola finns på: http://likvardigskola.nu

Nätverket för en likvärdig skola