Stadgar

Föreningsstadga Nätverket för en likvärdig skola

Antagna på bildandemöte 2022.02.23

Stadgar Nätverket för en likvärdig skola

§1. Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Nätverket för en likvärdig skola. Föreningens säte är Stockholm.

§2. Syfte

Föreningen är en ideell partipolitiskt obunden förening med ändamål att

verka för utveckling av en likvärdig skola.

§3. Organ

Mom 1. Organ

Föreningen utövar sin organisation genom

  • Årsmöte
  • Styrelsen
  • Medlemsmöten
  • Lokala arbetsgrupper

Mom 2. Lokala arbetsgrupper

Minst tre medlemmar kan bilda en lokal arbetsgrupp inom ramarna för föreningens ändamål. Lokal arbetsgrupp godkänns av styrelsen för att vara en del av föreningens organisation.

§4. Medlem

Mom 1. Medlemskap

Rätt till medlemskap har samtliga personer som delar föreningens ändamål och följer dess stadgar. Medlem är skyldig att årligen betala medlemsavgift som beslutas av årsmöte.

Mom 2. Medlemsformer

Medlemsformerna är:

  • Medlem
  • Pensionärsmedlem
  • Studerandemedlem
  • Stödmedlem

Mom 3. Valbarhet

Samtliga medlemmar kan inneha förtroendeuppdrag.

Mom 4. Utträde ur föreningen

Utträde ur föreningen sker genom att anmäla utträde till föreningen. Medlem som inte betalar medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

Mom. 5 Uteslutning

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar föreningens intressen kan uteslutas av styrelsen.

Innan uteslutning blir aktuellt ska medlemmen i fråga få tillfälle att, inom 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. Medlem kan anhålla om att frågan ska prövas på årsmötet.

§ 5 Årsmöte

Mom 1. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ska hållas före juni månads utgång varje år.

Extra årsmöte sammankallas vid behov av styrelsen eller om revisorn eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär det för att behandla ett angivet ämne

Mom 2. Beslutsregler

Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse därtill har utgått minst fyra veckor före mötet. Kallelse annonseras på hemsidan och skickas till medlemmar via e-mail. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för årsmötet samt de ärenden som ska behandlas.

Samtliga underlag till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före mötet genomförande.

Kallelse till extra årsmöte ska ske senast fyra veckor i förväg.

Mom 3. Ärenden

Ordinarie årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor:

1. Mötets öppnande,

2. Godkännande av dagordning,

3. Val av ordförande och sekreterare

4. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet,

5. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst

6. Fastställande av röstlängd,

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

9. Revisorernas berättelse

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget

12. Styrelsens övriga förslag.

13. Motioner från medlemmar

14. Stadgar

15. Medlemsavgiftens storlek

16. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

17. Val av styrelseledamöter

18. Val av revisor och en revisorssuppleant

19. Val av valberedning,

20. Mötets avslutande.

Mom 4. Beslut

På årsmötet har varje närvarande medlem en röst.

Ledamot i styrelsen har inte rösträtt i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisor, revisorssuppleant samt valberedning.

Omröstning i sakfrågor sker öppet och vid lika röstetal avgörs frågan av föreningens ordförande. Omröstning vid val sker slutet om någon begär det och vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Mom 5. Motioner

Alla medlemmar har motionsrätt. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 40 dagar före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.

§6. Styrelse

Mom 1. Ledamöter

Styrelsen ska bestå av lägst fem ledamöter som väjs på årsmötet.

Styrelsen utser själva förtroendeposter inom styrelsen.

Styrelsens mandattid är ett år.

Mom 2. Möten

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger om året.

Mom 3. Styrelsens uppgifter

Styrelsen har till uppgift att företräda föreningen och bevaka dess intressen. Vidare ansvarar styrelsen för föreningens ekonomi och för att verkställa de beslut som fattas på årsmötet.

Styrelsen utser firmatecknare. Föreningens firma tecknas av två personer i förening.

Mom 4. Beslutsregler

Styrelsen är beslutsmässig då dess ledamöter har blivit kallade och minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är närvarande och är ense om beslutet. 

§7. Revison

Mom 1. Revisorer

Föreningens verksamhet ska granskas av en revisor. För revisorn utses revisorssuppleant.

Mandattiden för revisor och suppleant är ett år.

Mom 2. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar perioden 1 januari – 31 december.

Mom 3. Revisionsberättelse

Föreningens räkenskaper ska vara avslutade den 1 mars och överlämnas till revisorerna senast 15 mars. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.

Revisorn ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen angiven senast fyra veckor före det ordinarie årsmötet.

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar

§ 8. STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av föreningens stadgar kan beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet.

§ 9. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Beslut om upplösning föreningen fattas av årsmötet med 2/3 majoritet. Samtidigt skall beslut fattas om hur tillgångar och skulder skall fördelas.

.