Kallelse till Årsmöte föreningen Nätverket för en Likvärdig Skola den 25 maj

Föreningen håller sitt årsmöte 25 maj. Kallelse ska utgå minst fyra veckor före mötet.

Samtliga underlag till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före mötet
genomförande.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 40 dagar före årsmötet det vill säga 14 april.

Kontaktuppgifter till valberedningen:
Marie Israelsson
Annika Carlsson Norrstad
Joakim Lindström

Tid: 25 maj kl.18.00
Plats: Zoom (länk skickas ut tillsammans med årsmöteshandlingarna)

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande och sekreterare
 4. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet,
 5. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst
 6. Fastställande av röstlängd,
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
 12. Styrelsens övriga förslag.
 13. Motioner från medlemmar
 14. Stadgar
 15. Medlemsavgiftens storlek
 16. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 17. Val av styrelseledamöter
 18. Val av revisor och en revisorssuppleant
 19. Val av valberedning,
 20. Mötets avslutande.