Nyheter

Tomas Perssons förslag stärker likvärdigheten

I den överenskommelse som slöts mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet 2019 finns en mening om att det skulle arbetas fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap av skolan. En särskild utredare, Thomas Persson, fick uppdraget och hans utredning är nu klar. ”Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag” SOU 2022:53.

Thomas Persson presenterar två alternativ. Alternativ 1 innebär att staten ska ha ett systemansvar för både de offentliga och de fristående skolorna samt komvux. Systemansvaret innebär att staten har ett övergripande ansvar för styrning, planering och dimensionering av de olika skolformerna samt resurserna. Det ska vara ett gemensamt system för önskemål och placering av elever i grundskola och staten ska ansvara för att alla barn har en skolplacering. Staten ska också ansvara för ett gemensamt antagningssystem för gymnasieskolan, IT-systemen samt uppföljning och utvärdering.   

Alternativ 1 innebär också att staten tar över huvudmannaskapet för de offentliga skolorna. Allt det som kommunerna gör idag i sin roll som skolhuvudmän, inklusive arbetsgivaruppgiften för personalen, tas över av staten. Att föreslå en modell där även de fristående skolorna förstatligas ingick inte i uppdraget utan de är kvar som egna huvudmän.

Alternativ 2 innebär att staten i stort sett ska ha samma systemansvar för både offentliga och fristående skolor som i det första alternativet. Den stora skillnaden blir att kommunerna behåller huvudmannaskapet. Om det alternativet skulle förverkligas innebär det att den kommunala skolan kommer att styras och skötas ungefär som på 1980-talet. Ansvaret för skolan kommer att vara delat mellan kommunerna och staten. Men jämfört med i dag tar staten ett betydligt större ansvar för resursfördelning, skolans organisation och elevfördelning.   På 1980-talet var lärar- och skolledartjänsterna statligt reglerade men med alternativ 2 kommer de att ligga kvar hos kommunerna. Ansvaret för personalens fortbildning ligger också kvar hos huvudmännen men staten ska ta ett större ansvar än idag.

För de fristående huvudmännen innebär båda alternativen att de blir betydligt mer styrda av staten än i dag. Staten kommer att lägga in de fristående skolorna i sitt systemansvar för skolan och de ska följa ungefär samma regelverk som de offentliga huvudmännen. När det gäller resurserna till exempel så är det staten som beslutar och de ska tilldelas efter ansvar och behov.  

Att staten skulle ta över allt det som kommunerna ansvarar för idag med arbetsgivaransvar, driftansvar med mera, tror inte Thomas Persson på. Det är en alldeles för omfattande förändring som det skulle ta mycket lång tid att genomföra. De fördelar som finns med förslaget står inte i proportion till nackdelarna. Han förordar i stället alternativ 2 som i stort sett ger samma effekter.

Sammanfattningsvis innebär Tomas Perssons alternativ 2 att likvärdigheten i skolan skulle stärkas. Statens mer omfattande ansvar för skolan kommer att medföra mer likvärdiga förutsättningar mellan kommunerna och även mellan kommuner och fristående huvudmän.

Det borde vara förändringar som de flesta kan instämma i och stödja. Den bedömningen gäller med ett undantag, friskolebranschen. De förändringar som föreslås för de fristående huvudmännen kommer att innebära att aktiebolagen inte kan göra lika stora vinster som i dag. När skolan blir mer likvärdig kommer det inte att vara lika lönsamt att segregera elever.  

Sten Svensson

Marknadsskolan ett lotteri utan nitlotter för skolkoncernerna

Här beskriver Johan Enfeldt, medlem i Nätverket för en likvärdig skola, varför det är riskfritt för riskkapital att driva skolor. Skolföretagen verkar på en marknad där priset sätts av politiker, alla får lika mycket betalt, alla får leverera och ingen har något ansvar.

Alla som har kritiserat vårt skolsystem har mött argumentet: ”Men vadå, byggbolaget som byggde skolan fick ju göra vinst, vad är problemet om skolan också gör det?” Alltför ofta stannar diskussionen där, men det är egentligen inte svårt att säga emot.

Fortsätt läs här.

Skolsegregationen i svenska grundskolan har ökat med 13 procent under perioden 2011 till 2021.

Segregationen i svensk skola har ökat dramatiskt. Det slås fast i en ny rapport från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.  Mest anmärkningsvärt skriver Skolvärlden är att gruppen ”utsatta skolor”, skolor där minst 30 procent av eleverna inte når gymnasiebehörighet, går från att utgöra 24 procent av alla skolor 2011 till 32 procent 2022. En ökning med 31 procent.

För att komma till rätta med den alltmer alarmerande skolsegregationen kräver LR, Lärarförbundet och Sveriges Skolledare:

  • Att staten tar över huvudansvaret för finansiering, resursfördelning och likvärdighet i hela skolväsendet samt säkrar öppenhet och insyn.
  • Att finansieringssystemet förändras genom en lägre skolpeng som ersätter friskolor efter deras faktiska uppdrag och/eller att en klassbaserad finansiering ersätter dagens elevpengssystem.
  • Att skattpengar avsatta för en likvärdig och kvalitativ skola ska användas till att möta de behov som finns i skolan. Vinst och marknadsskola ska fasas ut och till dess detta är genomfört ska eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Aktiebolag är inte en långsiktigt hållbar driftsform för att driva skolverksamhet.
  • Att skolvalet reformeras i syfte att bryta skolsegregation och öka likvärdigheten, att en skolvalsperiod införs och att kötid slopas som urvalskriterium.
  • Att staten tar ansvar för kompetensförsörjningen av lärare så att alla barn och elever undervisas av legitimerade förskollärare respektive legitimerade och ämnesbehöriga lärare.

Rapporten visar även på sambandet mellan andelen legitimerade och behöriga lärare och antalet elever som får gymnasiebehörighet.

I de skolor där minst 30 procent av elever inte blev behöriga för gymnasieskolan var 75 procent av lärarna legitimerade och behöriga.

I de skolor där 95 procent av eleverna kunde börja i gymnasiet var 85 procent av lärarna legitimerade och behöriga.

Du kan ta del av rapporten här.

Sten Svenssons krönika: Viktig dom om meddelarskyddet för privatanställda inom vård, skola och omsorg

Häromveckan kom en dom om meddelarskyddet för anställda i privata välfärdsföretag.
Domen handlar om en kvinnlig anställd på ett äldreboende, ägt av Attendo, som uttalat sig i Expressen om de missförhållanden som hon ansåg rådde under pandemin. Det gillade inte cheferna på Attendo utan de kallade den anställde till ett möte där de menade att hon varit illojal mot företaget eftersom hon spridit, som de menade, falska uppgifter. De ansåg att hon därmed brutit mot anställningsavtalet och de gav henne en skriftlig erinran. Det resulterade i att den anställde polisanmälde företaget för brott mot den lag som reglerar meddelarskyddet för de privatanställda i välfärdsföretag. Lagen ger de anställda rätt att gå till massmedia med sina uppgifter och arbetsgivaren ska inte bestraffa de anställda för detta.

Det är två frågor som är principiellt intressanta med detta fall. Den första gäller om det verkligen var Expressenartikeln som gjorde att den anställde fick en erinran. Hon hade samtidigt publicerat uppgifter på Youtube och i sociala medier gäller inte lagen. Men eftersom den anställde hade spelat in mötet kom rätten fram till att det var Expressenartikeln som mötet huvudsakligen handlat om.

Den andra frågan var om en erinran är en tillräckligt stark åtgärd från arbetsgivarens sida för att uppfylla de krav som lagen ställer. Det ska vara avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en annan liknande åtgärd. Rätten för en noggrann diskussion och kommer fram till att denna skriftliga erinran faller under det som lagen kräver.

Därmed fälldes två av de chefer som varit med på mötet och utdelat den skriftliga erinran och de dömdes att betala 80 dagsböter.

Detta är en Tingsrättsdom och den kommer sannolikt att överklagas. Men står den fast även i de högre instanserna kommer den att vara en mycket viktig dom för alla privatanställda inom välfärden, till exempel skolan. De anställda har rätt att gå till ”gammelmedia” med sina uppgifter och de ska inte kunna bestraffas för att de gör det.

Sten Svensson

Den svenska marknadsskolan och betyginflationen – ännu en rapport

Återigen kommer en rapport som visar på problemen med betygsinflationen i de svenska skolorna. Denna gång från Riksrevisionsverket. Här kan du ta del av den och ett antal andra rapporter kring betygsinflationen.

Riksrevisionen har kommit med rapporten Statens insatser för likvärdig betygssättning – skillnaden mellan betyg och resultat på nationella prov (RiR 2022:22).

På deras hemsida från den 27 oktober 2022 hänvisas till rapporten och där slår man fast:

”Problemet med att vissa skolor ger sina elever omotiverat höga betyg har uppmärksammats under lång tid. Riksrevisionens granskning visar att statens insatser för en mer likvärdig betygssättningen inte har gett önskat resultat.”

Här kan du läsa Riksrevisionens rapport.

Tidigare rapporter om betygsinflation och marknadsskolan

I LR:s tidning Skolvärlden sammanfattas SNS:s rapport, Resultat och betygssättning i gymnasiefriskolor från 26 september 2022 med att elever på fristående gymnasieskolor får högre betyg och aktiebolagsskolorna sätter särskilt höga betyg. Och inget tyder på att det hänger ihop med faktiska kunskaper,

Här kan du läsa Skolvärldens artikel och ladda ner hela rapporten på sns.se.

Tidningen Ämnesläraren, Lärarförbundet, rapporterar i juni 2022:                              

”Betyget A i årskurs nio är nästan 50 procent vanligare i friskolor, visar Ämneslärarens granskning. Samtidigt ökar betygsinflationen kraftigt även i de kommunala skolorna.
– Att hela systemet utsätts på det här viset är inte rimligt. Marknadsstyrningen måste bort, säger forskaren Alli Klapp.” 

I Stockholms universitet/nyheter februari 2022 intervjuas forskaren Jonas Vlachos om den svenska marknadsskolan inverkan på betygssättningen där också ett urval av hans forskning presenteras:                                 

 ”Skolor kommer fortsätta att vara egennyttiga och stå i konflikt med samhällsuppdraget så länge marknadskrafterna får styra. Det menar nationalekonomen och skolforskaren Jonas Vlachos, som ger en mörk bild av det svenska skolsystemet.”

Läs intervjun här.  

                                                                          

I en rapport från Skolverket (2018) Från gymnasieskola till högskola konstateras:

”Elever från kommunala gymnasieskolor har något lägre betygsgenomsnitt än elever från fristående gymnasieskolor men visar ändå generellt högre prestation under första året i högskolan. Dessa skillnader finns oavsett vilket gymnasieprogram studenterna kommer ifrån eller på vilken betygsnivå de befinner sig.”                                           

Läs rapporten här.

Sten Svenssons krönika: Tidöavtalet och skolans likvärdighet

Partierna bakom Tidöavtalets skolavsnitt har som ett av sina mål att ge skolan i hela Sverige likvärdiga förutsättningar. Det står som punkt fem under rubriken ”Syfte och mål”.

När det gäller marknadsstyrningen av skolan, den faktor som starkast påverkar likvärdigheten, innehåller Tidöavtalet en lång rad förslag men inget som ändrar på något avgörande i marknadsstyrningen av skolan. Det ska bli skärpt ägarprövning, krav på långsiktigt ägande, krav på ekonomiska garantier, återkrav av skolpeng vid brott, en sanktionstrappa med skärpta viten med mera. Dessa förslag riktar sig i första hand mot små och oseriösa skolhuvudmän. För de stora skolkoncernerna innebär detta inga problem, utan de kan fortsätta som hittills.

Tidöavtalet säger också att vinstutdelning inte ska förekomma under de första åren efter att en skola startats eller köpts av en ny ägare. Inte heller detta är några problem för friskoleföretagen, de brukar inte ta ut någon vinst de första åren. Dessutom finns det många sätt att kringgå vinstförbud genom att flytta pengar till dotterföretag och genom koncernbidrag.

Skolvalet ska ske gemensamt och vara obligatoriskt. Köerna ska således vara kvar men kötiden ska vara kortare än i dag. Det innebär att den segregation som skapas av köerna blir kvar. Ett obligatoriskt skolval kommer att medföra fler elever i de fristående skolorna om det inte kopplas till en styrning av eleverna så som Åstrandsutredningen föreslog. Dessa förslag kommer således inte att stärka likvärdigheten. Marcus Strömberg från skolkoncernen Academedia har föreslagit en rad förändringar av friskolesystemet i en artikel i Altinget. Han har fått gehör för sina synpunkter, i Tidöavtalet återfinns nästan allt som Academedia föreslog.

I Tidöavtalet står också att en friskolelag ska utredas. När 2010 års skollag infördes tog man i bestämmelserna om fristående skolorna i den gemensamma skollagen, nu verkar det som om det ska ändras. Det kan innebära att det lagfäst att vi ska ha två parallella skolsystem, ett privat och ett offentligt.

Avtalet föreslår en nationellt bindande skolpengsnorm. Jag tolkar det som att staten ska fastställa en nivå på skolpengen som ska gälla i kommunerna ungefär som den riktprislista som finns för gymnasieprogram. Det kräver komplicerade avvägningar med hänsyn till de mycket olika förutsättningar som råder i kommunerna.

Om detta förslag innebär en statlig satsning på de små kommunernas skolor kan det att stärka likvärdigheten men det återstår att se. Däremot innebär det ingen skillnad för likvärdigheten inom kommunerna där de fristående skolorna är överkompenserade eftersom de inte har samma åtaganden som en kommun. I somras röstade Tidöpartierna nej till att rätta till denna överkompensation eftersom de vill ha lika skolpeng oavsett förutsättningar. Det är en politik som motverkar likvärdigheten.

Partierna bakom Tidöavtalet skriver också att det behövs bättre insyn i fristående skolor, men de vill inte skriva att offentlighetsprincipen ska gälla. Den lämpar sig dåligt för mindre friskolor, skriver de. Ett märkligt argument eftersom de idéburna skolornas organisation säger att de klarar den uppgiften. I Tidöavtalet föreslås en annan insynsprincip men hur den ska se ut framgår inte. I avtalet sägs heller inget om den utredning som arbetar med offentlighet och sekretess efter att Statistiska centralbyrån stoppade Skolverkets skolstatistik. Exakt vilken öppenhet som kommer ur detta är omöjligt att säga i dag men de stora skolkoncernerna lär bli nöjda eftersom de slipper offentlighetsprincipen.

I Tidöavtalet finns en rad andra förslag som kan förbättra likvärdigheten i skolan om de genomförs. Tidöpartierna vill ha fler speciallärare, utökad studietid, lovskola samt obligatorisk läxhjälp för elever som behöver det. Blir det verklighet kommer det att stödja de svagaste elevgrupperna och det förbättrar likvärdigheten. De föreslår också en snabbare integration för nyanlända elever.

Tidöpartierna föreslår också att det ska införas föreskrifter för mer likvärdig kvalitet på skolans verksamhet. Det gäller bland annat en minsta garanterad undervisningstid, tillgången till skolbibliotek, laborationsutrustning, skolgårdar, elevhälsa i skolans lokaler samt läroböcker och andra läromedel av god kvalitet. Dessa förslag innebär att man lämnar målstyrningen och går tillbaka till den gamla regelstyrningen och det vore ett steg mot ökad likvärdighet. Det återstår dock att se hur skarpa dessa föreskrifter blir. Friskolornas Riksförbund har varit mycket negativ till sådana bindande krav.

Man vill hejda betygsinflationen med en tydligare koppling mellan en skolas genomsnittliga resultat på nationella prov och den genomsnittliga betygsnivån. Det förslaget kan dämpa inflationen något men man gör inget åt de marknadskrafter som driver upp betygen. Man föreslår också att gränsen mellan godkänt och icke godkänt ska vara kvar. Det innebär att den faktor som hindrar flest elever från att fortsätta i gymnasieskolan och därmed komma ut i arbetslivet blir kvar och det kommer inte att förbättra likvärdigheten.

Avtalet föreslår också en utredning som ska se över modersmålsundervisningen i syfte att den inte negativt ska påverka integration eller elevens kunskapsutveckling i svenska språket. Ett märkligt förslag eftersom forskningen visar att man lär sig bättre svenska om man utvecklar sitt modersmål. Genomförs detta kommer det att försämra likvärdigheten.

När det gäller resurser till Tidöavtalets olika förslag finns ingen garanti utan det kommer att avgöras i de kommande budgetöverläggningarna. Tidöavtalets övriga punkter innehåller förslag som medför både ökade kostnader och minskade intäkter genom skattesänkningar. Detta tillsammans med de ökade kostnader för energi med mera blir det sannolikt nedskärningar i skolan de kommande åren.

Sammantaget innehåller Tidöavtalet flera förslag som kommer att förbättra skolans likvärdighet om de genomförs. Samtidigt fortsätter man med oförändrad fart med marknadsstyrningen av skolan och det kommer att försämra likvärdigheten. De stora skolkoncernerna kan fortsätta som hittills med att etablera nya skolor som tar resurser och elever med välutbildade föräldrar från välfungerande kommunala skolor. Men man gör det svårare för oseriösa skolhuvudmän att verka.

Sten Svensson

Sten Svenssons krönika: Meritlista för skolminister Lotta Edholm

Lotta Edholm har en lång och gedigen erfarenhet av att gynna friskolebranschen och att privatisera förskolor. Hon startade redan under slutet av 1980-talet då hon värvades av Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, till företaget M-gruppen (källa: Kentucky fried children? Om den svenska valfrihetens rötter – och dess fiender. Karin Svanborg-Sjövall. Timbro 2011).

Företagets uppgift var bland annat att verka för en förnyelse av arbetslivet och att finna vägar för att öppna den offentliga sektorn för privata företag. SAF rekryterade en rad av de borgerliga politiker, statssekreterare och andra topptjänstemän som blivit över vid valförlusten 1982. Det var i M-gruppens arbete som idén om det privata förskoleföretaget Pysslingen föddes. Den idén blev en stor framgång för SAF och Pysslingen kom att fungera som en dörröppnare för privatiseringar inom hela den offentliga sektorn.

Inför valet 2006, då Lotta Edholm var oppositionsråd för Folkpartiet, fördes diskussioner bland de borgerliga partierna i Stockholm om att knoppa av alla skolor i stadsdelarna Bromma och Älvsjö. Det var först efter att man förstod att det kunde strida mot skollagen som planerna stoppades.

Nästa steg i arbetet med att underlätta privatiseringen av skolor och förskolor tog Lotta Edholm när hon var hon skolborgarråd och ordförande i utbildningsnämnden i Stockholm under åren 2006–2014. Under dessa år såldes sammanlagt 18 kommunala förskolor mycket billigt till privata företag. Flera av de nya ägarna plockade direkt ut stora vinster och flera av förskolorna såldes efter några år till betydligt högre priser.

Under 2013 fällde Högsta förvaltningsdomstolen Stockholms stad för att de sålt Vantörs hemtjänst till ett pris som låg långt under marknadens prisnivå. Både köparna och Stockholms stad fick betala stora belopp till Skatteverket. Den domen dämpade privatiseringsivern i Stockholm.

Efter 2006, när den nya stadsdelen Hammarby sjöstad växte fram, var Lotta Edholms tilltro till de fristående skolorna så stor att hon tyckte att det inte behövdes någon kommunal grundskola i stadsdelen, det räckte med den privata Vittraskolan. På sin privata blogg beskrev hon den några år senare som en skola i världsklass. När eleverna sedan blev fler och det behövdes fler skolor ville Lotta Edholm starta ytterligare en Vittraskola. Men efter kraftfulla föräldraprotester ändrade hon sig och det blev en kommunal skola.

Under 2017 kom Vittraskolan i Hammarby sjöstad att orsaka ytterligare problem för Lotta Edholm. Skolan höll inte den höga kvalitet som Lotta Edholm trodde, utan föräldrarna valde i stor utsträckning andra skolor. Därför beslöt skolkoncernen Academedia, som äger Vittra, att lägga ner skolan. De ville i stället använda lokalerna till en gymnasieskola. Eftersom Stockholms kommun lagt över ansvaret för skolplaneringen på Academediakoncernen fanns det ingen plats för några fler kommunala grundskolor utan det blev stora överbeläggningar i de omkringliggande skolorna. Marknaden i form av Academedia klarade inte att tillgodose grundskolans lokalbehov. Hade skolan varit kommunal hade den inte blivit nedlagd.

När Lotta Edholm slutade som politiker för Liberalerna i Stockholm 2020, gick hon över till friskolebranschen och blev styrelsemedlem i skolkoncernen Tellusgruppen. En av ägarna där är den före detta folkpartistiska riksdagsmannen Bijan Fahimi. Han blev känd 2014 som ägare till Hälsans förskola i Nacka. Där avslöjade Uppdrag Granskning att personalen tvingades ge barnen vatten och bröd att äta eftersom matpengarna inte räckte till. Förskolans matkostnader låg på 9 kr per barn och dag när andra förskolor låg på 15-30 kr per dag. Hälsans förskola hade också problem med för lite utrustning och en stor personalomsättning. Enligt tidningen Dagens Samhälle hade skolan gått med cirka 7 miljoner kronor i vinst efter skatt sedan starten 2007, en vinstmarginal på cirka 7 procent.

När Lotta Edholm blev skolminister avgick hon från Tellusgruppen styrelse och sålde de aktier hon hade i företaget. Lotta Edholm har även arbetat för lobbyfirman Tenelius Holm som erbjuder företag inom välfärden olika konsulttjänster.

Lotta Edholm har således haft olika arbetsuppgifter som gått ut på att gynna privatiseringen av skolor och förskolor sedan 1980-talet. Först som lobbyist, sedan som politiker och därefter som styrelsemedlem och lobbyist i friskolebranschen. Hon har varit drivande i den grupp av personer som fört över stora delar av välfärden till privata vinstdrivna företag och nu är hon skolminister. Hennes bakgrund är inget problem tycker hon. I en intervju i Sveriges Radio förklarade hon hur hon ser på sina olika roller.

”Jag företräder ju allas intressen, naturligtvis. Det är fullkomligt självklart”

Sveriges Radio Nyhetsmorgon fredag 21 oktober 2022

Det gällde väl även när hon var skolansvarig politiker i Stockholm? Det hindrade henne inte då från att gynna friskolebranschen och det lär det inte göra nu heller.

Sten Svensson

Sten Svenssons krönika: Skolpolitiken efter valet

Sten Svensson

Det blev ingen större debatt om den marknadsstyrda skolan under valrörelsen. Diskussionen kom i stället till stor del att handla om de höga el- och drivmedelspriserna, kärnkraften samt skjutningarna i de kriminella gängen.

Inför valet hade regeringen lagt flera propositioner som skulle kunnat minskat marknadskrafternas inverkan på skolan, om de fått stöd av riksdagen. Bland annat skulle kötid inte få användas som urvalsgrund för intagning av elever till fristående skolor och huvudmännen skulle aktivt verka för en allsidig social sammansättning av elever. Dessutom föreslog regeringen att fristående skolor skulle få en lägre ersättning per elev än kommunala skolor eftersom de fristående inte har samma åtaganden. Den diskussion som fördes kring dessa förslag var tidvis osaklig med avsiktliga missuppfattningar och förvanskningar. När förslagen behandlades i Riksdagen röstades de ner av de partier som sedan vann valet.

Vilken skolpolitik som den nya regeringen kommer att föra vet vi först när regeringsförklaringen presenteras men några tendenser kan man se med ledning av de förslag som de olika partierna har presenterat inför valet.

Sannolikt kommer inga avgörande förändringar att ske vad gäller marknadskrafterna i skolpolitiken. Flera av de blivande regeringspartierna har mycket täta personsamband med friskolebranschen och de kommer inte att förändra något som stör skolkoncernerna. Samtidigt är partierna i den nya regeringen medvetna om att de inte har den allmänna opinionen med sig i sitt stöd för skolaktiebolag och skolkoncerner. Därför kommer de sannolikt att göra en del förändringar av dagens regelverk. Förändringar som ser kraftfulla ut men som inte ändrar på något avgörande för skolaktiebolagen.

Troligen kommer kösystemen för de fristående skolorna att förändras. De vill inte avskaffa köerna utan de kommer förmodligen att flytta fram tiden för att anmäla sitt barn till exempelvis tre år. Det ser ut som en väl avvägd kompromiss mellan att ha kö från födseln till att helt avskaffa köerna. Men att ha en kö från tre år ändrar ingenting, köerna blir kvar och med dem följer segregation. Precis som idag blir det de välutbildade och resursstarka som kommer att hamna först i kön.

Det kan också komma att bli så att alla blir tvungna att välja skola. Det är ett krav som friskolebranschen länge har drivit. Ska man ha ett obligatoriskt skolval måste det kombineras med någon form av gemensam antagning av eleverna. Sker inte det kommer ett obligatoriskt skolval endast att öka antalet elever i de fristående skolorna med fortsatt skolsegregationen som följd.

Den nya regeringen kommer sannolikt också att skärpa tillsynen över skolan med syftet att göra det svårare för oseriösa och kriminella personer att verka inom skolan. Det har också föreslagits att ett skolföretag inte ska få dela ut vinst om de inte lever upp till ett antal fastställda kvalitetskrav. Hur detta ska gå till har inte preciserats. Menar man allvar med ett sådant förslag kan man till exempel koppla det till krav på att alla elever ska klara kraven för att komma in på ett nationellt program i gymnasieskolan. Uppfylls inte det har man inte rätt att dela ut vinst. Vinstutdelning kan också kopplas till att det ska finnas läromedel, skolbibliotek, specialsalar och en fastställd nivå på lärartätheten med mera. Det finns många varianter som skulle innebära en verklig kvalitetsgaranti. Men det finns inget som talar för att det är sådant som de blivande regeringspartierna har tänkt sig. De har i stället varit inne på att betyg är en kvalitetsfaktor. I valrörelsen pekades de kommunala skolor ut som har låga betygsgenomsnitt som dåliga skolor. Ju högre betyg en skola sätter desto högre kvalitet, tycks de tro.

Flera av de blivande regeringspartierna har tagit upp att det behövs åtgärder som syftar till att stärka ordningen i skolan. Under Reinfeldtsregeringen, då Björklund var utbildningsminister, var ordningen i skolan en huvudfråga. En särskild utredning tillsattes och en rad förändringar gjordes, men några nämnvärda resultat har inte märkts. Det kan bero på att det är marknadskrafterna som skapar ordningsproblemen genom den skolsegregation som de orsakar.

Ett annat ordningsproblem som ökat i och med marknadsutsättningen är att föräldrar kan vara påstridiga, hotfulla och till och med våldsamma. Mail och telefonsamtal från sådana föräldrar är tidvis ett arbetsmiljöproblem för lärare och skolledare. Kundtänkandet, att kunden alltid har rätt, ger omdömeslösa föräldrar ett starkt maktmedel. Får inte jag som jag vill flyttar jag mitt barn till en annan skola. Men den makten tror jag inte den nya regeringen har tänkt sig att avskaffa.

När det gäller resurserna till skolan kommer den nya regeringen att få problem. De har lovat stora subventioner till bensin och diesel samt till elen. Dessutom ska försvarsutgifterna höjas mycket kraftigt. Allt detta ska kombineras med skattesänkningar i en tid när samhällsekonomin är på väg nedåt. Allt talar för att skolan kommer att drabbas av nedskärningar de kommande åren.

Sten Svensson

Forskare: Krävs mycket innan vi får en likvärdig skola

Forskarna Anders Trumberg vid Örebro universitet och Helena Holmberg vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i en intressant artikel som också tar upp Nätverkets senaste rapport.

I en enkät till partier och kandidater har Nätverket för en likvärdig skola ställt frågor om flera aktuella förslag.

– Partierna till vänster har redan visat att de vill ändra i bland annat skolpeng och urvalskriterier. Om de borgerliga partierna menar allvar med vad de nu säger borde det vara möjligt att få igenom några av förslagen, säger Boel Vallgårda, en av medförfattarna till rapporten.