Nyheter

Jämlikhetskommissionen missar att förskolan är ojämlik

Boel Vallgårda beskriver hos Altinget en ojämlik förskola där både föräldrar och personal väljer bort förskolor med sämre förutsättningar. Kvar blir de barn som skulle behöva förskolan mest.

Förskolans ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Hur länge ska barn som bäst behöver förskolans omsorg tillåtas ha en barndom i förskolan som är otrygg och glädjefattig? Hur ska vi få berörda på olika nivåer att axla sitt ansvar för att ge barnen lika livschanser?

Lyxigt seminarium om likvärdig skola 2 juni

Onsdag 2 juni kl 18:00 arrangerar Nätverket för en likvärdig skola ett högklassigt seminarium på temat Hur ser vägen till en likvärdig skola ut? Seminariet sänds online och arrangeras tillsammans med Katalys och ABF.

Seminariet inleds av Per Molander, som presenterar Jämlikhetskommissionens, SOU 2020:46, olika förslag avseende utbildning. Hans inledning kommenteras sedan av Linnea Lindqvist, rektor i Göteborg och författare till boken En tickande bomb, samt Anne-Marie Pålsson, nationalekonom och tidigare riksdagsledamot för moderaterna. Linnea och Anne-Marie ger också sin syn på vad de ser som viktiga åtgärder.

Seminariets andra del består av en panel där representanter från riksdagens utbildningsutskott diskuterar och kommenterar inledarnas presentationer.
Deltagare:
Gunilla Svantorp (s), ordförande utbildningsutskottet
Fredrik Christensson (c), ledamot och utbildningspolitisk talesperson
Noria Manouchi (m), suppleant utbildningsutskottet

Seminariet leds och modereras av Lisa Gemmel, Katalys.

Per Kornhall, Nätverket för en likvärdig skola, inleder och sammanfattar.

Seminariet sänds här.

Nätverket för en likvärdig skola lämnar remissvar på Jämlikhetskommissionen

Nätverket för en likvärdig skola har varit remissinstans på utredningen En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46), också känd som Jämlikhetskommissionen. Idag lämnar vi vårt remissvar.

Sammanfattning

Nätverket för en likvärdig skola svarar här på de delar av utredningen som berör skolväsendets likvärdighetsaspekter.

Nätverket för en likvärdig skola delar i stort utredningens bild av likvärdighetsproblemen i skolväsendet och vill framhålla det positiva i att en och samma utredning tar ett grepp över alla skolformer från förskola till komvux. Nätverket för en likvärdig skola tillstyrker flera av utredningens förslag men vill understryka att det handlar om nödvändiga steg på vägen och att fler reformer behövs för att nå fram till en skola som fullt ut är en samhällsbyggande institution. Specifikt saknar Nätverket för en likvärdig skola förslag i utredningen om stopp för expansion och nyetablering av vinstsyftande skolor. En konkurrensstyrd skola leder per definition till vinnare och förlorare och bidrar därmed till olikvärdighet mellan skolorna. Nätverket för likvärdig skola anser också att aktiebolag som bolagsform måste fasas ut, då aktiebolag per definition har ett annat huvudsyfte än att bedriva bästa möjliga pedagogisk verksamhet. Här ser vi positivt på utredningens förslag om att utreda denna fråga närmare.

 • Nätverket för en likvärdig skola:
  Instämmer i utredningens förslag om ett utökat statligt ansvar för skolan.
 • Instämmer i utredningens förslag om förändrad fördelningsnyckel men anser att:
  • avdraget från den kommunala huvudmannens kostnader bör vara minst 15 procent.
  • avdraget bör fastställas av riksdagen och skrivas in i Skollagen.
 • Instämmer i utredningens förslag om att möjligheten till extra ersättning för lokalkostnader för fristående skolor måste utredas och anser därför att regeringen å det snaraste ska skicka frågeställningen till lagrådet för bedömning.
 • Ser positivt på utredningens förslag om att integrera fristående förskolor och skolor i ett gemensamt utbildningssystem men anser att förslagen inte går tillräckligt långt. Det allmänna måste återfå nödvändiga befogenheter att fullgöra sitt ansvar för skolutbudet och därför är skrivningarna om förprövning om etableringar inte tillräckligt långtgående.
 • Anser att uppföljning och kontroll av vinstsyftande förskolor och skolor behöver göras med beaktande av målkonflikten mellan företagets huvudsyfte att göra vinst och skolans uppdrag.
 • Anser att huvudmannens styrning och statens kontroll av förskolans kvalitet för att säkra en likvärdig förskola behöver kraftigt förstärkas.
  Instämmer i utredningens förslag i avsnittet Förvaltningspolitiska aspekter, men vill särskilt påtala att frågan om offentlighetsprincipen i fristående skolor redan är utredd. Ett förslag om att införa offentlighetsprincipen bör skyndsamt läggas fram för beslut i riksdagen.
 • Instämmer i utredningens förslag om gemensam antagning men anser att även placeringsprinciper för förskolan bör utredas för att motverka segregering.
 • Instämmer i utredningens förslag vad gäller vuxenutbildningen, men anser att det i första hand är kommunerna som ska vara utbildningsanordnare. Endast i undantagsfall ska enskilda utförare anlitas. Vuxenutbildningen i Sverige borde vara ett betydelsefullt instrument för att stärka likvärdigheten i utbildningen och kunna kompensera för olika bakgrund och förutsättningar. Tyvärr kan vi konstatera att vuxenutbildningen inte fått den prioritet, styrning och ansvarstagande från det offentliga som den förtjänar. Istället har marknadslösningar med vinstdrivna utbildningsanordnare kombinerat med kortsiktiga ekonomiska hänsyn från kommun och stat blivit tongivande och därmed har kvaliteten i vuxenutbildningen blivit lidande. Möjligheten att lägga ut undervisning på entreprenad i den omfattning och på det sätt som sker idag har ifrågasatts och om den överhuvudtaget borde tillåtas.

Nätverket för en likvärdig skola vill i sammanhanget också hänvisa till våra remissvar på SOU 2020:28 och SOU2020:33

Vårt remissvar finns i sin helhet här:
Svar på remiss SOU 2020:46 från Nätverket för en likvärdig skola.

Slutreplik till Statskontoret

Boel Vallgårda uppmanar i sin slutreplik till Statskontoret myndigheten att inte göra sig onödigt maktlös. Statskontorets huvuduppgift är trots allt att bidra till en effektiv statsförvaltning. Därför hade det varit rimligt att myndigheten själv använt sig av sitt uppdrag och handlingsutrymme för att peka på den stora svagheten med nuvarande konstruktion av likvärdighetsbidraget.

Statskontoret måste öppna ögonen

Boel Vallgårda från Nätverket för en likvärdig skola kritiserar Statskontorets granskning av statens likvärdighetsbidrag till skolan. Totalt handlar det om 6 miljarder per år, men Statskontoret granskar inte risken för att vinstsyftande friskolor använder pengarna till annat än skolverksamhet.

”Inget hade hindrat Statskontoret att i sin utvärdering trots allt kontrollera om pengarna faktiskt kommer de mer behövande eleverna till del i de stora koncernernas skolor eller om pengarna exempelvis går till Luxemburg eller Kunskapsskolans expansion i Saudiarabien.”

Läs hela artikeln i SvD.

Insyn i skolan måste trumfa affärsintressen

Sten Svensson från Nätverket för en likvärdig skola skriver tillsammans med Lärarförbundets tidigare förbundsjurist Tor Nitzelius i SvD om varför insyn måste trumfa affärsintressen, om varför offentlighetsprincipen måste gälla också fristående skolor.

Den lilla offentliga insyn som fanns i fristående skolor har stoppats och någon lösning finns inte i sikte. Lagstiftningen skyddar enskilda skolföretag och deras ägare och i det läget väger den demokratiska insynen lätt. Under tiden etablerar de stora skolkoncernerna nya skolor i snabb takt. Är det inte dags att inse att den svenska skolpolitiken med affärsdrivande skolföretag har kommit till vägs ände?

Är det rimligt att tvinga fram obligatoriskt skolval där det inte behövs?

Boel Vallgårda från Nätverket för en likvärdig skola ställer i Dagens Samhälle frågan om det verkligen är rimligt att tvinga fram ett obligatoriskt skolval överallt. Det finns många kommuner där frågan inte är aktuell och där ett införande bara skulle skapa osäkerhet och i värsta fall skynda på en utveckling mot mer segregation.

Varför ska staten påtvinga obligatoriskt skolval i de kommuner som fortfarande har möjlighet att erbjuda en skola till alla barn som ska börja förskoleklass, mellanstadiet eller högstadium?